Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onderdeel van de algemene voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren van Kracht en Kleur Coaching, Praktijkadres: Dissel 82, 7884 PD Barger-Compascuum: hierna te noemen ‘gebruiker’.  Zie daarvoor Algemene voorwaarden .

Betaling

1. De eerste afspraak is een oriënterend gesprek van maximaal een half uur, vindt doorgaans telefonisch plaats en dient om vast te stellen of eventuele vervolggesprekken zinvol zijn en om te bepalen of de bereidheid bij partijen bestaat om een overeenkomst met elkaar aan te gaan. Genoemde afspraak is nadrukkelijk geen zogenoemd “intakegesprek”. Deze eerste afspraak is kosteloos.

2. Betaling dient te geschieden na intakegesprek(ken) en iedere vervolgafspraak, contant en in de valuta waarin is gedeclareerd. Opdrachtgever ontvangt bij contante betaling een factuur met de aantekening dat het bedrag is voldaan.

3. Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichting van contante betaling voldoet dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze.

4. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan gebruiker, zonder daardoor in verzuim te komen, besluiten de dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen. Gebruiker zal opdrachtgever van zijn eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst schriftelijk in kennis stellen.

Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een maximum van € 50,00 (Zegge: vijftig euro).

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.